نگاهی به آمار مجموعه کتاب کالبدشکافی شبکه‌های اجتماعی

نگاهی به آمار مجموعه کتاب کالبدشکافی شبکه‌های اجتماعی
به گفته نیما شفیع‌زاده با توجه به روشی که برای پروموت کتاب‌های سه گانه...