حامد توفیقی از کمپین مشترک کاله با دیجیکالا می‌گوید

حامد توفیقی از کمپین مشترک کاله با دیجیکالا می‌گوید
در این یادداشت از تجربه کمپین مشترک کاله با دیجیکالا نوشته‌ام که احتما...