هر چیزی را که اندازه‌گیری نکنیم وجود خارجی ندارد! به قلم شهریار رفیعی راهبر عملیات تیمچه

هر چیزی را که اندازه‌گیری نکنیم وجود خارجی ندارد! به قلم شهریار رفیعی راهبر عملیات تیمچه
در تیم ھای عملیاتی تنوع فعالیت‌ھا آنقدر زیاد است که حتما باید چندین رو...