مدیریت انتظارات کاربران؛ سفارش چه زمانی به دست مشتری می‌رسد؟

مدیریت انتظارات کاربران؛ سفارش چه زمانی به دست مشتری می‌رسد؟
پریسا سلیمانی، دانش آموخته MBA پس از بیش از دو سال فعالیت در فضای دیجی...