محمد عباسی‌فرد مدیر روابط عمومی زرین‌پال از برنامه‌ریزی و استراتژی در روابط عمومی می‌گوید!

محمد عباسی‌فرد مدیر روابط عمومی زرین‌پال از برنامه‌ریزی و استراتژی در روابط عمومی می‌گوید!
کلمه استراتژی از آن کلماتی است که دوست دارد سخت و دست نیافتنی به نظر ب...