میثم کیهانی و بررسی کمپین «جمعه نارنجی» سفرمارکت، با اعداد و ارقام دقیق

میثم کیهانی و بررسی کمپین «جمعه نارنجی» سفرمارکت، با اعداد و ارقام دقیق
میثم کیهانی، راهبر ارشد بازاریابی سفرمارکت در این یادداشت کمپین «جمعه...