تجربه تیم مارکتینگ نشان از دوران کرونا از زبان مبین کوچکی

تجربه تیم مارکتینگ نشان از دوران کرونا از زبان مبین کوچکی
در این یادداشت مبین کوچکی مدیر مارکتینگ نشان، از اهمیت ارتباط تیم مارک...