هژیر مفاخری توضیح می‌دهد: چرا شبکه تبلیغاتی و ترکر (Tracker) باید مستقل باشند؟

هژیر مفاخری توضیح می‌دهد: چرا شبکه تبلیغاتی و ترکر (Tracker) باید مستقل باشند؟
سلام من هژیر مفاخری هستم و در این مطلب پیرامون اهمیت استقلال ترکرهای ا...