چالش اینستاگرامی ترب از کجا شروع شد؟ بررسی چالش ترب به قلم ترکان کامرانی

چالش اینستاگرامی ترب از کجا شروع شد؟ بررسی چالش ترب به قلم ترکان کامرانی
مدتی هست که کسب‌وکارهای زیادی در فضای اینستاگرام ایران از ترفند قرعه‌ک...