تحلیل MCF) Multi Channel Funnels) در کمپین‌های دیجیتال

تحلیل MCF) Multi Channel Funnels) در کمپین‌های دیجیتال
فیلیپ کاتلر در کتاب بازاریابی نسل ۴ می‌گوید:“باید رویکرد مارکترها به ف...