افیلیت مارکتینگ در ایران و جهان (قسمت اول)

افیلیت مارکتینگ در ایران و جهان (قسمت اول)
من هادی مرادی هستم و از این رو که در دی‌ام برد قصد داریم گزارشی پیرامو...