مصادیق اسپم در سال ۲۰۲۱ از زبان متخصصین این حوزه

مصادیق اسپم در سال ۲۰۲۱ از زبان متخصصین این حوزه
شاید تعریف درست و کاملی از اسپم یا همان هرزنامه نداشته باشیم، اما همه...