«روابط عمومی بر لبه تیغ بحران»؛ مریم عسگری، مدیر PR آیتول

«روابط عمومی بر لبه تیغ بحران»؛ مریم عسگری، مدیر PR آیتول
ماه گذشته وقتی یکی از برندهای استارتاپی مورد حمله کاربران شبکه‌های اجت...