چطور در «همراه‌کارت» بازاریابی داده‌محور اجرا می‌کنیم؟ به قلم مدیر مارکتینگ همراه‌کارت

چطور در «همراه‌کارت» بازاریابی داده‌محور اجرا می‌کنیم؟ به قلم مدیر مارکتینگ همراه‌کارت
در این مطلب، حمید درزی مدیر مارکتینگ اپلیکیشن همراه‌کارت تجربه خود از...